لشکریان > گارد محافظ

1328343867swordsman.jpg
این نیرو کاملا دفاعی است و به صورت تخصصی در دفاع از شهر و قصر تخصص دارد. سپر بلند و کشیده این نیرو باعث شده که قدرت دفاعی خوبی در مقابل سواره نظام داشته باشد.

از شهر دوم به بعد بازیکن می‌تواند در آکادمی، این نوع نیرو را در صورت نیاز تحقیق نماید.

البته بازیکنان از بین نیزه‌دار و گارد محافظ باید یک نوع نیرو را انتخاب نمایند.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

سربازخانه سطح 1
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز : 
نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش گارد محافظ

15020010050100:04:20


20 60 55 50 خانه‎ 20