لشکریان > گرزدار

1328343867swordsman.jpg
این نوع از سربازها، بواسطه گرز قدرتمندشان یک نیروی تمام تهاجمی به حساب می آیند، و از این رو قدرت دفاعی بالایی ندارد.

بازیکن از بین شمشیرزن و گرزدار برای تحقیق در آکادمی فقط یکی را می‌تواند انتخاب نماید و این انتخاب بر اساس استراتژی بازیکن تعیین می‌شود.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 2
اردوگاه سطح 1
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز : 
نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش گرزدار

280120150100100:05:50


85 30 35 45 خانه‎ 20