لشکریان > سواره نظام سبک

1328343867swordsman.jpg
 این نیروی نظامی به دلیل سبکی زره و سلاح، بسیار سریع هستند، اما قدرت هجومی و دفاعی آنها از سایر سواره نظام ها کمتر است.

برای تربیت سواره‌نظام سبک باید ابتدا اصطبل سواره‌نظام را بسازید و سپس در آکادمی سواره‌نظام سبک را تحقیق نمایید.

بازیکن از بین سواره‌نظام سبک و کماندار سواره برای تحقیق در آکادمی فقط یکی را می‌تواند انتخاب نماید و این انتخاب بر اساس استراتژی بازیکن تعیین می‌شود.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 5
اصطبل سواره‌نظام سطح 1
 
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز : 
نوع سرور: سطح اصطبل:

منابع مورد نیاز برای آموزش سواره نظام سبک

280350250220300:08:00


105 75 70 65 خانه‎ 52