لشکریان > تبرزن سواره

1328343867swordsman.jpg
این نیرو تبرزنی قدرتمند است. قدرتمندترین نیروها، قبل از شوالیه می باشد.

بازیکن از بین تبرزن سواره و شوالیه برای تحقیق در آکادمی فقط یکی را می‌تواند انتخاب نماید و این انتخاب بر اساس استراتژی بازیکن تعیین می‌شود.

این نوع سرباز در اصطبل سواره‌نظام آموزش می‌یابد. البته باید ابتدا اصطبل سواره‌نظام را به سطح ۱۰ برسانید و سپس دانش تربیت تبرزن را در آکادمی تحقیق نمایید.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 10
اصطبل سواره‌نظام سطح 10
 
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز : 
نوع سرور: سطح اصطبل:

منابع مورد نیاز برای آموزش تبرزن سواره

700500470130400:10:30


170 80 95 80 خانه‎ 40