تنظیمات اکانت و شهرها > حذف اکانت

بخشی به نام حذف اکانت در قسمت تنظیمات بازی وجود دارد، که بازیکنان با توجه به شرایط بعضی مواقع نیاز به حذف اکانت در بازی رادارند.

برای حذف اکانت باید به بخش تنظیمات وارد شوید:سپس از قسمت حذف اکانت اقدام به حذف نمایید:اگر بازیکن اقدام به حذف اکانت نماید اکانت بعد از 72 ساعت حذف می‌شود.

در این مدت بازیکن می‌تواند از حذف اکانت انصراف دهد.

شرایط تکمیلی در رابطه با حذف اکانت را می‌توانید از بخش تسخیر شهر های متروکه مشاهده نمایید.