داستان و قوانین بازی > شرایط به نمایش درآمدن شهر بر روی نقشه

جهت حمایت از بازیکنان، تا زمانی که شهرداری، انبار و یا مزرعه به سطح 3 نرسد، قابلیت استفاده از نقشه برای بازیکنان غیرفعال خواهد بود.

ضمن اینکه شهر بازیکنان بر روی نقشه برای سایرین قابل‌مشاهده نمی‌باشد.

نکته: به‌محض صدور دستور ارتقای این بناها به سطح 3، نقشه بازی برای بازیکنان فعال می‌شود.