داستان و قوانین بازی > تغییر شکل ساختمان‌ها در نقشه

شکل ساختمان‌های سطح 20 در پوسته قرون‌وسطی در دو سطح  7 و 14 تغییر می‌کند.

برای ساختمان‌های 30 سطحی مثل انبار در سطح 11 و 21 تغییر می‌یابد.

پوسته فلات ایران دارای 5 سطح گرافیکی است که برای ساختمان‌های با سطح 20 در سطح 5 و 9 و 13 و 17 شکل ساختمان‌ها تغییر می‌کند.

برای ساختمان‌های 30 سطحی در سطح 7 و 13 و 19 و 25 شکل ساختمان‌ها تغییر می‌کند.