آموزش > نتیجه لشکر کشی

اگر تلفات در لشکرکشی‌های از نوع نبرد و غارت بیش از 96% و تعداد سربازان (مهاجم) که زنده مانده‌اند، کمتر از 200نفر باشد، مهاجم نمی‌تواند گزارش جنگ را مشاهده نماید.
نتیجه گزارش جنگ به صورت علامت سؤال (؟) نمایش داده خواهد شد.