آموزش > خرید منابع (قابلیت ویژه)

درصورتی‌که جمعیت کل اکانت بازیکن کمتر از 150 نفر باشد، 12 ساعت منابع به بازیکن تعلق می‌گیرد.

درصورتی‌که جمعیت بیشتر باشد، به ازای هر 50 نفر بیشتر 2 ساعت کمتر منابع واریز می‌شود و درصورتی‌که جمعیت بیشتر از 350 بشود 4 ساعت منابع به انبار بازیکنان افزوده می‌شود.