قابلیت های ویژه > اتمام فوری ساختمان ها

زمانی که شما ساختمان هایی را در حال ساخت یا ارتقا دارید و تمایل دارید که سریعتر ساخت یا ارتقا آنها تمام شود از این قابلیت می توانید استفاده کنید و ساختمان را اتمام آنی بزنید با این عمل تعداد 3 سکه از اکانت شما کسر شده و ساختمان در همان لحظه ساختش تمام می شود. برای اینکه از این قابلیت بیشترین استفاده را ببرید بهتر است ابتدا فعال کردن دو ساختمان در صف ساخت را فعال کنید که با انتخاب اتمام فوری 2 ساختمان شما آنی ساخته شود.