گینگیز ها ( اقوام اهریمنی ) > شهرهای متروکه گینگیزها

گینگیزها شهرهایی را که از پادشاهان قبل از شما تسخیر کرده اند، بعد از مدتی رها می نمایند. این شهرها با عنوان شهرهای متروکه بر روی نقشه قابل مشاهده می باشند. البته در شهرهای متروکه  هنوز تعدادی از گینگیزها سکونت دارند و بسته به جمعیت شهر تعداد گینگیزهای ساکن آن شهرها متفاوت هستند.

ساختار شهرهای متروکه، همانند شهرهای کنونی شماست و شما می توانید با شکست گینگیزهای داخل شهرهای متروکه، این شهرها را غارت نموده  و در نهایت آنها را فارم خود نمایید. در این شهرها بسته به جمعیت شان مزرعه و سایر معادن به صورت فعال وجود دارد و همانند شهرهای عادی مشغول به تولید منابع می باشند.

لازم به ذکر است در صورتیکه همانند یک فارم عادی به صورت مداوم به این شهرها حمله نمایید، گینگیزها قادر به ساخت نیروی جدید نخواهند بود. اما اگر مدتی به یک شهر متروکه حمله نکنید، گینگیزهای جدیدی در آن شهر ساکن خواهند شد. البته رشد گینگیزها به صورت چند مرحله انجام خواهد شد.

 

با توجه به متفاوت بودن جمعیت شهرهای متروکه و میزان ارتش موجود در آنها توصیه می کنیم که همیشه قبل از شروع لشکرکشی از آنها جاسوسی نمایید. البته دقت نمایید که امکان ارسال نیروی پشتیبان به کلیه شهرهای گینگیزها وجود ندارد.

جمعیت شهرهای متروکه در نقشه متفاوت می‌باشد و نمی‌توان جمعیت ثابتی را برای این شهرها اعلام کرد. 
 
ممکن است در نقشه شهر متروکه با جمعیت بیش از ۱۲۰۰ نیز وجود داشته باشد. 
 
درواقع جمعیت این شهرها متغیر می‌باشد. 

نکته 1 : لشکرکشی به شهرهای متروکه گینگیز تمام امتیازها از جمله غارت٬ نبرد و تجربه نظامی را شامل می شود .

نکته 2 : در صورت تخریب شدن ساختمانهای معادن، انبار و شهرداری مجددا توسط نیروهای گینگیز این ساختمانها ساخته می شوند. بازسازی ساختمان‌ها حدود یک ساعت زمان می‌برد.