قابلیت های ویژه > تعویض نیروی متخصص

آیا برای شما پیش آمده است که یک آبادی را به سختی از چنگ نیروهای اهریمنی آزاد کنید و مالکیت آن برای شما شده باشد ولی امکان استفاده از آن آبادی را به خاطر نداشتن تخصص لازم  نداشته باشید ؟‌ 
بدین منظور تدابیری اندیشیده شده تا شما براحتی بتوانید نیروهای متخصص خود را در کمترین زمان، با سرور معاوضه کنید.
کافی است وارد ساختمان شهرداری شده و از بخش نیروهای متخصص ( تعویض نیروی متخصص )  این کار را با کمترین زمان ممکن میسر کنید.