قابلیت های ویژه > انتخاب نوع منابع جهت غارت

در اردوگاه بخش اعزام نیرو وقتی نیروهای خود را برای غارت یا نبرد جهت اعزام به یک شهر  آماده می کنید، امکانی در پایین صفحه فراهم می شود، که با استفاده از آن قابلیت می توانید نوع منبعی که تمایل دارید نیروهای شما به همراه خود از آن شهر بیاورند را انتخاب کنید.
هزینه انتخاب نوع منبع جهت غارت 2 سکه به ازای هر بار لشکرکشی می باشد.