قابلیت های ویژه > افزایش تولید منابع

در ابتدای بازی برای پیشرفت بیشتر نیاز به منابع است، که کاربران با استفاده از قابلیت خرید منابع به میزان 20 یا 40 درصد سعی می کنند، جهت ساخت و ارتقا ساختمانها و یا نیروهای نظامی از این ویژگی که برای همه منابع است بهره مند شوند.  
به عنوان مثال برخی زمان ها در بازی می رسد که به دلیل افزایش نیرو در شهر  تولید گندم منفی شده و انبارهای گندم خالی می شوند. در این میان نیروهای نظامی از بین می روند تا میزان گندم شهر به حالت مثبت رسیده و تولید گندم بیشتر  و در انبارها موجودی گندم از 0 خارج شود.

لازم به ذکر است که این قابلیت برای تمامی شهرهایی که کاربران دارند، به مدت یک هفته فعال می شود.

قابلیت های ویژه افزایش تولید 20 و 40 درصد از هر منبع است که کاربران با توجه به نیاز خود به هر یک از منابع می توانند از این ویژگی استفاده کنند.