قابلیت های ویژه > افزایش حجم مخفیگاه

در ابتدای بازی که منابع برای کاربران حائز اهمیت است، بالا بردن سطح مخفیگاه برای جلوگیری از غارت منابع بسیار اهمیت دارد.
لذا کاربران می توانند حجم مخفیگاه خود را به میزان 2 و یا 3.5 برابر حجم فعلی به مدت یک هفته ارتقا دهند.