لشکریان > دژکوب

1328350108battering_ram.jpg
 
ابزار جنگی دژکوب، وسیله ای جهت تخریب دیوارهای شهرهایی است که شما به آنها حمله می کنید . برای استفاده از منجنیق و دژکوب باید لشکرکشی از نوع نبرد باشد.
+ این ابزار در دفاع برابر نیروهای هجومی به شهر شما نیز مؤثر است.
+ این ابزار جنگی پس از تحقیق در اکادمی در کارگاه فعال می شود. البته برای اینکه بتوانید در آکادمی منجنیق و یا دژکوب را تحقیق نمایید، بایستی ابتدا کارگاه را بنا کرده باشید.

نکته: زمانی که در یک لشکرکشی از دژکوب استفاده نمایید، درصورتی‌که هنگام حمله دژکوب تخریب داشته باشد 100 امتیاز و در غیر این صورت 50 امتیاز از سطح تمدن بازیکن کسر خواهد شد.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 5
کارگاه سطح 1
 
میزان منابع مورد نیاز برای ساخت این ابزار :‌
نوع سرور: سطح کارگاه:

منابع مورد نیاز برای ساخت دژکوب

52085041085400:14:00


65 30 75 0 خانه‎ 15
برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی دژکوب، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هجومی و دفاعی و نحوه افزایش آنها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.