قابلیت های ویژه > خرید منابع

برخی مواقع در بازی رخ می دهد که کاربر نیاز فوری به منابع دارد، البته بایستی با خود محاسبه کند، آيا تعدیل منابع در یک شهر یا بین شهرها برایش مقرون به صرفه است و یا خرید منابع. خرید منابع رابطه مستقیم با جمعیت اکانت کاربر دارد. هر چه جمعیت بیشتر شود میزان خرید منابع که به نسب تولید در ساعت آن منبع است، کمتر می شود.
به عنوان مثال با جمعیت 100 نفری کاربر می تواند معادل تولید 12 ساعت کل گندم را در مزرعه داشته باشد. لازم به ذکر است که با فعال شدن این قابلیت، منابع در تمام شهرهای بازیکن نسبت به تولید همان شهر افزایش می‌یابد.

جمعیت که بیشتر شود معادل تولید 4 ساعت کل هر منبع ( با توجه به نوع قابلیتی که انتخاب می کند ) اضافه می گردد.

-توجه داشته باشید که بعد از فعال کردن قابلیت خرید منابع تا 24 ساعت بعد امکان خرید مجدد منابع را نخواهید داشت.