بازی های سه بعدی > شکار پرندگان

این بازی یک تمرین برای کسب امتیاز مهارت نظامی است که برای قهرمان‌ها کاربرد دارد.

نحوه بازی به شرح زیر می‌باشد:

هر بازیکن 60 تیر دارد (20: معمولی /20: آتشین / 20: انفجاری) که بعد از اتمام این تیرها بازی تمام می‌شود و امتیاز بازیکن توسط سرور محاسبه می‌شود.


بازی 10 سطح دارد که با افزایش سطح سرعت حرکت پرنده‌ها و همچنین سرعت باد افزایش می‌یابد و شکار سخت‌تر خواهد شد.

بازیکن باید هنگام پرتاب تیر سه فاکتور فاصله، سرعت باد و سرعت حرکت پرنده‌ها رو مدنظر داشته باشد. زیرا کلیه این فاکتورها در موفقیت شما تأثیر گذار می‌باشند.

نکته مهم:‌ در حال حاضر بازی‌های سه بعدی در محله آزمایشی قرار دارد و امتیازات هیچ کاربردی در روند بازی ندارد.

سه نوع پرنده مختلف وجود دارد که امتیاز شکار هر یک از آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
1352220535bird_score.jpg