لشکریان > شوالیه

1328347377knight.jpg
 
شوالیه ها نیروهای قدرتمند در تهاجم و دفاع هستند و ارزش زیادی در نبردها خواهند داشت. این نوع سرباز در اصطبل سواره نظام آموزش می یابد. البته باید ابتدا اصطبل سواره نظام را به سطح ۱۰ برسانید و سپس دانش تربیت شوالیه را در آکادمی تحقیق نمایید.

میزان قدرت هجومی این نوع سرباز نسبت به بقیه سریازان بیشتر بوده و برای تربیت آن منابع زیادی مورد نیاز می باشد.

بازیکن از بین تبرزن سواره و شوالیه برای تحقیق در آکادمی فقط یکی را می‌تواند انتخاب نماید و این انتخاب بر اساس استراتژی بازیکن تعیین می‌شود.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 10
اصطبل سواره‌نظام سطح 10
 
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز : 
نوع سرور: سطح اصطبل:

منابع مورد نیاز برای آموزش شوالیه

750500600160400:11:00


180 85 100 80 خانه‎ 38
 
برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی شوالیه، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هجومی و دفاعی و نحوه افزایش آنها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.