قابلیت های ویژه > مدیریت دریافت نیروهای پشتیبان

شما می توانید با فعال کردن این قابلیت ویژه(3 سکه برای یک هفته)در ساختمان اردوگاه قسمت نیروهای ارتش٬ تعیین نمایید که چه کسانی برای شما پشتیبان ارسال ننمایند و همچنین می توانید دریافت پشتیبان را به اعضا اتحاد خودتان و همچنین اعضای اتحادهای زیر مجموعه محدود نمایید.