ساختمان ها > معدن سنگ

1328091867stone_level3.jpg         
 
از سنگ برای ساخت و افزایش استحکام ساختمانهای موجود در شهر و همچنین برای ساخت تجهیزات نظامی استفاده می شود. در سطح 10 این معدن امکان ساخت آجر فراهم می شود که میزان تولید سنگ و خشت را افزایش می دهد.
 
جدول زیر منابع مورد نیاز برای ساخت هر سطح معدن سنگ و میزان تولید معدن سنگ در هر سطح را نشان می دهد.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف ساختمان معدن سنگ

سطح تولید در ساعت امتیاز تمدن
185804050200:01:50351
21441356585100:04:35651
3240225110140100:09:001102
4400375185235100:16:051652
5661620310390100:27:252452
61,1091,040520650200:45:353753
71,8511,7358701,085201:14:355254
83,0932,9001,4501,810202:01:007504
95,1634,8402,4203,025203:15:151,0855
108,6198,0804,0405,050205:14:051,5006
1114,40013,5006,7508,435208:24:152,1007
1224,04322,54011,27014,090213:28:252,8109
1340,15537,64518,82023,525221:35:103,71011
1467,05662,86531,43039,29021 روز‎ 10:33:554,76013
15111,984104,98552,49065,61522 روز‎ 07:19:556,00015
16187,008175,32087,660109,57533 روز‎ 16:33:307,50018
17312,309292,790146,395182,99535 روز‎ 21:43:159,75022
18521,552488,955244,480305,60039 روز‎ 10:46:5012,00027
19870,992816,555408,280510,350315 روز‎ 02:52:3515,00032
201,454,5601,363,650681,825852,280324 روز‎ 04:37:5018,37538
 
فاز تکمیلی معدن سنگ:
شما می توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید معدن سنگ خود را افزایش دهید. در جدول زیر منابع مورد نیاز برای ساخت هر سطح فاز تکمیلی معدن سنگ و میزان تولید فاز تکمیلی معدن سنگ در هر سطح را نشان می دهد.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه فاز تکمیلی

سطح تولید در ساعت امتیاز تمدن
185804050200:01:50401
21441356585100:04:35701
3240225110140100:09:001152
4400375185235100:16:051652
5661620310390100:27:252502
61,1091,040520650200:45:353753
71,8511,7358701,085201:14:355254
83,0932,9001,4501,810202:01:007504
95,1634,8402,4203,025203:15:151,0905
108,6198,0804,0405,050205:14:051,5006
1114,40013,5006,7508,435208:24:152,1007
1224,04322,54011,27014,090213:28:252,8159
1340,15537,64518,82023,525221:35:103,71511
1467,05662,86531,43039,29021 روز‎ 10:33:554,76513
15111,984104,98552,49065,61522 روز‎ 07:19:556,00015
16187,008175,32087,660109,57533 روز‎ 16:33:307,50018
17312,309292,790146,395182,99535 روز‎ 21:43:159,75022
18521,552488,955244,480305,60039 روز‎ 10:46:5012,00027
19870,992816,555408,280510,350315 روز‎ 02:52:3515,00032
201,454,5601,363,650681,825852,280324 روز‎ 04:37:5018,37538
 
کارگاه آجرسازی
این کارگاه زیر مجموعه معدن سنگ می باشدکه از سطح 10،در معدن سنگ فعال می شود . کارگاه مذکور دارای 5 سطح بوده که در هر سطح میزان تولید را تا سقف     25% افزایش میدهد. در جدول زیر مقادیر مربوطه قابل مشاهده است. 
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه آجر پزی

سطح افزایش تولید سنگ امتیاز تمدن
132044048050300:18:36% 51
257579086590200:38:00% 101
31,0351,4251,555160201:07:00% 152
41,8652,5652,800290201:50:30% 202
53,3604,6205,040525202:55:42% 252