قابلیت های ویژه > استخدام تاجر در بازار

جهت حمل و انتقال منابع بیشتری به سایر شهرها، بازیکن‌ها می‌توانند علاوه بر تاجران موجود در بازار، تاجران جدید استخدام کنند.
  • تعداد تاجرانی که می‌توانند استخدام کنند، بین 10 تا 300 تاجر می‌باشد.
  • تاجرهای استخدامی فقط برای شهری منظور می‌شود که از همان شهر اقدام به خرید تاجر شده است. 
  • ‫استخدام تاجر در یک چهارم اول بازی امکان پذیر نمی‌باشد و گزینه آن نمایش داده نمی‌شود.