قابلیت های ویژه > داشبورد مدیریت

با استفاده از این قابلیت شما می توانید به جای وارد شدن به تک تک شهرهای خود، تمامی موارد جاری در شهرها را تنها با انتخاب این گزینه که در سمت راست صفحه بازی است، مشاهده نمایید. 
آماری از منابع، لشکرکشی ها، متخصصین، تجارت و نیروهای ارتش  هر شهر در این ویژگی قابل مشاهده می باشد.