نیروهای متخصص > اسیر گرفتن نیروهای متخصص

شما می توانید در لشکرکشی های خود به سایر بازیکنان، نیروهای متخصص آنها را به اسارت بگیرید. برای این کار باید شرایط زیر مهیا باشد:

1- لشکرکشی شما از نوع غارت باشد.
2- در شهر مدافع کلیه منابع غارت شده باشد و انبارها خالی باشند.
3- در لشکر شما حداقل 1000 واحد ظرفیت حمل خالی وجود داشته باشد زیرا برای اسیر گرفتن هر نیروی متخصص شما به 1000 واحد فضای خالی در ظرفیت حمل لشگر خود نیاز دارید.

نکته: هر اسیر 100 امتیاز به مجموع امتیاز غارت شما اضافه می کند.