قابلیت های ویژه > لیست گزارش جنگ پیشرفته

با فعال کردن این قابلیت توسط کاربر، امکان مشاهده درصد غارت و درصد تلفات در هر لشکرکشی قبل از باز کردن گزارش کامل لشکرکشی قابل رویت است.
این ویژگی باعث افزایش سرعت کاربر در بازی و همچنین کاهش مصرف پهنای باند اینترنت می شود.