لشکریان > قهرمان

برای تربیت قهرمان بازیکن باید عمارت قهرمانان داشته باشد و برای آموزش قهرمان ها بسته به نوع آنها ( نیزه دار، گارد محافظ، شمشیرزن، گرزدار، کماندار، سواره نظام سبک، تبرزن و شوالیه ) به میزان خاصی امتیاز هوش و منابع نیاز دارید. البته اگر بازیکنی امتیاز هوش نداشته باشد، می تواند به جای امتیاز هوش از سکه استفاده نماید. توضیحات کامل در این زمینه در بخش "عمارت قهرمانان" ارائه شده است. تربیت قهرمان محدودیتی ندارد و شما در هر شهرتان به هر تعداد که خواسته باشید، می توانید قهرمان تربیت نمایید.

سطح هجومی و دفاعی قهرمان:
قهرمان ها بر اساس نوع نیرویی که هستند در زمان تربیتشان سطح هجومی و دفاعی آنها بر اساس وضعیت آن نوع نیرو در آکادمی تعیین می شود. اما بعد از آماده شدن قهرمان، دیگر افزایش سطح هجومی و یا دفاعی در آکادمی تأثیری بر روی قهرمان ها ندارد. سطح هجومی و دفاعی قهرمان از طریق "امتیاز تجربه نظامی" افزایش می یابد. در واقع بازیکن باید امتیاز تجربه نظامی جمع نماید و این امتیازها را از طریق عمارت قهرمان، بخش لیست قهرمان ها، برای بالابردن سطح هجومی و دفاعی قهرمان هایش استفاده نماید. شما می توانید سطح هجومی و دفاعی قهرمان خود را تا 1000 بالا ببرید. ( البته سرورهای 1 و 2 و 3 دارای این محدودیت نبوده اند ).


++ قدرت هجومی و یا دفاعی قهرمان بر اساس سطح هجومی و دفاعی آن در قالب فرمول زیر محاسبه می شود:

 
قدرت هجومی و یا دفاعی قهرمان = قدرت پایه + ( قدرت پایه + ( 300 * ( مصرف گندم قهرمان تقسیم بر 7 ))) * (( 1.007 به توان سطح قهرمان) - 1 )

قدرت پایه = پنج برابر قدرت نوع نیرویی که تبدیل به قهرمان شده است. (مثلا شوالیه یا نیزه دار)
مصرف گندم قهرمان = چهار برابر مصرف گندم نوع نیرویی که تبدیل به قهرمان شده است.

تاثیر سطح سلامت قهرمان بر امتیاز او در جنگ ها:
اگر قهرمان سطح سلامتش کامل باشد، می تواند با تمام توان در جنگ شرکت نماید، اما اگر سطح سلامت قهرمان کمتر از 100 باشد، بر اساس فرمول زیر از تأثیرگذاری قهرمان در جنگ ها کاسته می شود:

میزان کاهش قدرت قهرمان در صورت کم بودن سطح سلامت: ( ( ( 100 - سطح سلامت ) 
تقسیم بر 2 ) * قدرت ( امتیاز ) قهرمان در جنگ ) تقسیم بر 100

مثال:
یک شوالیه قهرمان در سطح 1000 معادل 9298 شوالیه عادی در سطح یک قدرت هجومی خواهد داشت.


نحوه کسب امتیاز تجربه نظامی:
امتیاز تجربه نظامی در لشکرکشی هایی که در آن ها قهرمان های شما حضور داشته باشند، به دست می آید.  نحوه محاسبه امتیاز تجربه نظامی در جنگ ها به شرح زیر می باشد:

در حملات از نوع نبرد : هر یک از طرفین حمله ( مدافع و مهاجم) که در لشکر خود قهرمان داشته و پیروز جنگ باشد به 
ازای هر 300 گندم خوری که از لشکریان رقیب از بین می برد٬ یک امتیاز تجربه نظامی دریافت می نماید.

در حملات از نوع غارت : برد و باخت بازیکنان مد نظر نیست ولی باید قهرمان در لشکر مدافع و مهاجم وجود داشته باشد و به نسبت هایی که در زیر اعلام شده است امتیاز اهدا می شود:

    + اگر بازیکن پیروز جنگ شود، به ازای هر 300 گندم خوری که از لشکریان رقیب از بین می برد٬ یک امتیاز تجربه نظامی دریافت می نماید.

    + اگر بازیکن بازنده جنگ شود، به ازای هر 500 گندم خوری که از لشکریان رقیب از بین می برد٬ یک امتیاز تجربه نظامی دریافت می نماید.

نکته: در پایان جنگ قهرمان بایستی زنده باشد تا تجربه به شما تعلق بگیرد، به عبارت دیگر با کشته شدن قهرمان تجربه نظامی نیز دریافت نخواهید کرد.

نکته: این امتیازها به صورت اعشاری در دیتابیس نگهداری می شود. یعنی اگر کسی 200 نفر گندم خور در یک جنگ از لشکر رقیب را نابود کند، به همان نسبت به امتیازش اضافه می شود، اما در زمان نمایش این امتیاز حداکثر با دو رقم اعشار نمایش داده می‌شود.

نکته: امتیاز تجربه نظامی مربوط به کل اکانت است و مجموع آن در عمارت قهرمان کلیه شهرهای شما نمایش داده می شود.

نکته: چون جاسوس ها قدرت نظامی ندارند، کشتن جاسوس ها امتیاز تجربه نظامی ایجاد نمی کند.

نکته: بازیکن در
لشکرکشی به شهرهای خودش، امتیاز تجربه نظامی کسب نمی کند.

نکته: بازیکن در لشکرکشی به آبادی ها و اردوگاه های گینگیز، امتیاز تجربه نظامی کسب نمی کند.

نکته: بازیکن در لشکرکشی به شهرهای گینگیز و شهرهای متروکه گینگیز، امتیاز تجربه نظامی کسب می کند.

نکته: در حملاتی که در شهر مدافع ، نیروهای محافظ مستقر هستند و در لشکر مدافع و محافظ قهرمان حضور دارد ، مدافع و ارسال کننده محافظ به نسبت گندم خوری که از بین می برند ، امتیاز تجربه نظامی دریافت می نمایند .البته در مورد کسب تجربه نظامی در حمله از نوع نبرد و غارت در بالا توضیح داده شده است.

سطح سلامت قهرمان ها:
قهرمان ها نیز همانند سایر نیروها در جنگ آسیب می بینند و حتی ممکن است کشته شوند. در زمانیکه قهرمان ها در عمارت قهرمان اقامت دارند، سطح سلامت آنها کم کم افزایش می یابد.
با استخدام منجم در عمارت قهرمان سطح سلامت قهرمانان سریعتر افزایش خواهد یافت.

 نکته :  زمان تربیت و آموزش قهرمانان که در زیر آمده است براساس عمارت قهرمان در سطح 20 می‌باشد.

 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
 آموزش نیزه دار به عنوان قهرمان
 
1335076764infantry.jpg
 
10 امتیاز هوش یا 3 سکه طلا نیاز دارد . امتیاز هوش با برد شما در بازی نبرد افکار بدست می آیدبراي آموزش قهرمان از نوع نیزه دار عمارت قهرمان بايد به سطح 5 رسیده باشد.

نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش نیزه دار

3,0002,4002,000600400:23:20


225 250 250 0 خانه‎ 20
 
 آموزش گارد محافظ به عنوان قهرمان 
10 امتیاز هوش یا 3 سکه طلا نیاز دارد . امتیاز هوش با برد شما در بازی نبرد افکار بدست می آید.  براي آموزش قهرمان از نوع گارد محافظ عمارت قهرمان بايد به سطح 5 رسیده باشد.

نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش گارد محافظ

3,0004,0002,0001,000400:21:40


100 300 275 0 خانه‎ 20آموزش شمشیرزن به عنوان قهرمان
 
1335077032swordsman.jpg
 
20 امتیاز هوش یا  5 سکه طلا نیاز دارد. براي آموزش قهرمان از نوع شمشیرزن عمارت قهرمان بايد به سطح 10 رسیده باشد.
 
نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش شمشیر زن

4,0003,0003,2001,600400:27:55


350 200 150 0 خانه‎ 24
 
آموزش گرزدار به عنوان قهرمان


 
20 امتیاز هوش یا  5 سکه طلا نیاز دارد. براي آموزش قهرمان از نوع گرزدار عمارت قهرمان بايد به سطح 10 رسیده باشد.

 
نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش گرزدار

5,6002,4003,0002,000400:29:10


425 150 175 0 خانه‎ 20آموزش کماندار به عنوان قهرمان
 
1335077171archer.jpg
 
30 امتیاز هوش  و یا 7 سکه طلا  نیاز دارد. براي آموزش قهرمان از نوع کماندار عمارت قهرمان بايد به سطح 15 رسیده باشد.
 
نوع سرور: سطح اصطبل:

منابع مورد نیاز برای آموزش کماندار

6,00010,0008,0002,0001200:42:55


575 300 525 0 خانه‎ 48


 
آموزش سواره نظام سبک به عنوان قهرمان
 
30 امتیاز هوش  و یا 7 سکه طلا  نیاز دارد. براي آموزش قهرمان از نوع سواره نظام سبک عمارت قهرمان بايد به سطح 15 رسیده باشد.
 

نوع سرور: سطح اصطبل:

منابع مورد نیاز برای آموزش سواره نظام سبک

5,6007,0005,0004,4001200:40:00


525 375 350 0 خانه‎ 52


آموزش شوالیه به عنوان قهرمان
 
1335077364knight.jpg

40 امتیاز هوش و یا 9 سکه طلا نیاز دارد . براي آموزش قهرمان از نوع شوالیه عمارت قهرمان بايد به سطح 20 رسیده باشد.
 
نوع سرور: سطح اصطبل:

منابع مورد نیاز برای آموزش شوالیه

15,00010,00012,0003,2001600:55:00


900 425 500 0 خانه‎ 38


آموزش تبرزن به عنوان قهرمان
 
40 امتیاز هوش و یا 9 سکه طلا نیاز دارد . براي آموزش قهرمان از نوع تبرزن عمارت قهرمان بايد به سطح 20 رسیده باشد.نوع سرور: سطح اصطبل:

منابع مورد نیاز برای آموزش تبرزن سواره

14,00010,0009,4002,6001600:52:30


850 400 475 0 خانه‎ 40


 


اردوگاه ها و آبادی های گینگیزها: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اردوگاه ها و آبادی های گینگیزها و نحوه تسخیر آن ها توسط قهرمان بخش های "اردوگاه های گینگیزها" و "آبادی گینگیزها" در راهنما را مطالعه نمایید.