داستان و قوانین بازی > روز صلح

در روزهای صلح نیروهای شهر، گندم مصرف نمی‌کنند.

ازاین‌جهت تولید گندم بیشتر می‌شود و در هر ساعت میزان بیشتری گندم به انبارهای شما واریز می‌شود. پس بازیکن‌ها فرصت خوبی برای ارتقا ساختمان‌ها، ساخت ارتش و تعدیل منابع از مازاد تولید گندم دارند تا بتوانند بعد از روز صلح با قدرت بیشتری به بازی ادامه دهند.

نکته مهم :  امکان هیچ نوع لشکرکشی اعم از غارت، نبرد، محاصره و ارسال محافظ و ... در روز صلح وجود ندارد.